Print this page
วันพฤหัสบดี, 15 สิงหาคม 2562 10:45

ประกาศกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ประกาศกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด