Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ประชาสัมพันธ์ จากงานวางแผนสถิติและวิชาการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี

ขออนุญาตแจ้งอีกครั้งจากงานวางแผนสถิติและวิชาการที่ได้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดสถานที่ประชุมประชาคมแผนเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมตามกำหนดการนี้ครับ

[ 19-01-2566 ] Hits:97

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮีจึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่เกิดตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2506- 1 กันยายน 2507 และผู้สุงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ในหมู่บ้านท่านทราบ เพื่อยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ในวัน และเวลาราชการ

[ 03-11-2565 ] Hits:134

กิจกรรมตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ได้จัดกิจกรรมตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อน การลดปริมาณและการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือนและสถานศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกของชุมชน โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 5 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวฮี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยานาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกอก และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนงัว ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 02-11-2565 ] Hits:108

กิจกรรม เก็บขยะข้างทางภายในเขต ตำบลหนองบัวฮี

กิจกรรม เก็บขยะข้างทางภายในเขต ตำบลหนองบัวฮี

[ 09-09-2565 ] Hits:110

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ