messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
folder ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview44
ข้อบัญญัติ ปี2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview21
ข้อบัญญัติ ปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview27

play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น grade
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview58
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี66-70 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview73
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี61-65 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview46

assistant_photo แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65

folder แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567-2569 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

folder แผนพัฒนาการศึกษา
laptop แผนยุทธศาสตร์
folder แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 3 ปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี grade
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview35
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview31
แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนตรวจสอบ ประจำปี พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview19

play_arrow รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
folder รายงานผลการการตรวจสอบภายในประจำปี
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 4 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview29


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี