messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายแสนทวี ดาลาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 087-2576733
นายสัญญา โพธิ์พรม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 085-0263496
นายวีระชัย พุ่มจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 0817717673
นายระมัย ดุจดา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 081-9668560
account_box ฝ่ายสภา
นายปกเกศ ยิ่งปัญญาธร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายบาง บัวใหญ่
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายศักดิ์ดา ศักดิ์สร้อย
ส.อบต.ม. 13/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายนิรันดร์ พุ่มจันทร์
ส.อบต. ม.1
นางเพ็ญนี พุดโสด
ส.อบต. ม.2
นางคำดี พุ่มจันทร์
ส.อบต. ม.3
นายณรงเวทย์ ขุนนวน
ส.อบต. ม.4
นายสุบรรณ ตู้ทอง
ส.อบต. ม.5
นางคำแดง เศษฐราช
ส.อบต. ม.6
นายปกเกศ ยิ่งปัญญาธร
ส.อบต. ม.7
นายสุครีพ บุญเต็ม
ส.อบต. ม.8
นายอุตสาห์ นาล้วน
ส.อบต. ม.9
นายบาง บัวใหญ่
ส.อบต. ม.10
นายมนตรี โคราช
ส.อบต. ม.11
นายไพศาล พุ่มจันทร์
ส.อบต. ม.12
นายศักดิ์ดา ศักดิ์สร้อย
ส.อบต. ม.13
นางสาวบัวคำ บุญปก
ส.อบต. ม.14
นายอุทัย จำปาเทพ
ส.อบต. ม.15
นายอ้วน บัวใหญ่
ส.อบต. ม.16
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายเมฆ กันยามา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี
โทรศัพท์ : 0853595966
นายเมฆ กันยามา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางจันทร์ฉาย ศรีนวล
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุดาวรรณ วันหนา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายเบียบ เพชรมะดัน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายประพิศ วันหนา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางจันทราภา ทาทอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
account_box สำนักปลัด
นางจันทร์ฉาย ศรีนวล
หัวหน้าสำนักปลัด
นายอุบล จันทร์ชนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาวสุกัญญา ดุจดา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวทิพวรรณ แสงทวีสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายวีรชัย แสงเนตร
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวณัฐธิดา บัวหอม
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสาวอธิจิต โคตรผาบ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวพุทธผล ดวงหม่อง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายชนาธิป ชุมนวน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอมรรัตน์ พุ่มจันทร์
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
นางสาวอาทิตยา วาภพ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทา สาธารณภัย (ปง/ชง)
นางสาวจิราภา กาเผือก
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวเพ็ญประภา กอจันทร์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายวิสันติ จับเครือ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
นางสาวนันทนา บุญปก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวชิรา ทองสุก
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายเกียรติยศ คำขาว
ช่างไม้ (ทักษะ)
นายศักดิ์ชาย พุ่มจันทร์
พนักงานวิทยุ (ทักษะ)
นายสัญญา บุญผล
พนักงานตกแต่งสวน (ทักษะ)
นางสาวอักษรศิลป์ วรพิมรัตน์
พนักงานงานตกแต่งสวน (ทักษะ)
นางสาวบุญทอง กอจันทร์
คนงานทั่วไป
นางสาวกรรณิการ์ วงศ์กลาง
คนงานทั่วไป
นายทนุ บัวใหญ่
พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)
นายสงัด พุ่มจันทร์
พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)
นายวิฑูรย์ สายสี
พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)
นายณัฐดนัย วาภพ
พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)
นายประสิทธิ์ แสนสินธุ์
พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)
นายสมัย แก่นจันทร์
พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)
นางสาวธัญญเรศ พุ่มจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายปรัญญา ศรีจันทร์อ่อน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองคลัง
นางสุดาวรรณ วันหนา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุภาพร ทองพุ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางชมพูนุช บรรเทา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง/ชง)
นางสาวสาวิตรี วงศ์พุฒ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวอภิญญา ทรัพย์พร้อม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววิไลพรรณ เงินเรียง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายพฤศจิกา ดากลืน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววรัญญา ดุจดา
คนงานทั่วไป
นายนวพล บุญเฉลียว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวอัญชลี จันทร์ส่อง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ศิริภัทร บัวใหญ่
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองช่าง
นายเบียบ เพชรมะดัน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเอกศาสตร์ สังข์เสวก
นายช่างโยธาชำนาญงาน
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นายพรมศักดิ์ แจ้งโพธิ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายชัยวัฒน์ ฉัตรสุวรรณ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายมงคล ถนอมทรัพย์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายณัฐวุฒิ ท่าวัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสกุลเทพ บุญทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นางสาวรุ่งทิพย์ สิงห์ละ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายบุญมา แก่นทน
คนงานทั่วไป
นายโชคชัย บุญผล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวสุทธิดา แก่นจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายประพิศ วันหนา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสุภาภรณ์ แจ้งโพธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางกมล ฉัตรสุวรรณ
ครูชำนาญการ
นางอ้อยใจ โทบุตร
ครูชำนาญการ
นางอุไร บุญปัญญา
ครูชำนาญการ
นางณัฐนันท์ จับเครือ
ครูชำนาญการ
นางมณี บุญหล่อ
ครูชำนาญการ
นางสาวรุ่งนภา บุปผาเผ่า
ครูชำนาญการ
นางสาวอุราวรรณ แวดระเว
ครูชำนาญการ
นางจุฑารัตน์ พละพงษ์
ครูชำนาญการ
นางวิลาวรรณ ชมภูวงศ์
ครูชำนาญการ
นางสาวรัตติกาล ฟองศิริ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสุดตา ดวงหม่อง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางแววตา พรทิพย์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาววราภรณ์ บุญยิ้ม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสุดาพร พิมพ์วงศ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางจินตนา ฉัตรสุวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวทัศวรรณ ประสานพิมพ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวชฎาภรณ์ บุญเต็ม
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวอรพินท์ กันยามา
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวรจนา แสนทวีสุข
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวจริยา ดาลาด
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวฐิติรัตน์ ถนอมทรัพย์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวธิดารัตน์ ฟองศิริ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางจันทราภา ทาทอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางรจนา โพธิ์พรม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางฉันทนา ชินวัง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวศิราณี คำมา
คนงานทั่วไป
นางสาวอารยา ดุจดา
พนักงานทั่วไป
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นายเมฆ กันยามา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี
นางสาวจุฑามาศ โคตรวงศ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี