messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
picture_as_pdf กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
พระราชบัญญัสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
พระราชกฤษฎีกากำหนดท้องที่กันดารที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 พ.ศ.2501 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยา พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2539 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
พระราชกฤษฎีการะเบีย บพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2521 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2525 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่งเงินค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยารองประธานสภาเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยาฉบับที่2พ.ศ.2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับภาษาอังกฤษ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี