messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นายเมฆ กันยามา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี
นางสาวจุฑามาศ โคตรวงศ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี