messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายประพิศ วันหนา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสุภาภรณ์ แจ้งโพธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางกมล ฉัตรสุวรรณ
ครูชำนาญการ
นางอ้อยใจ โทบุตร
ครูชำนาญการ
นางอุไร บุญปัญญา
ครูชำนาญการ
นางณัฐนันท์ จับเครือ
ครูชำนาญการ
นางมณี บุญหล่อ
ครูชำนาญการ
นางสาวรุ่งนภา บุปผาเผ่า
ครูชำนาญการ
นางสาวอุราวรรณ แวดระเว
ครูชำนาญการ
นางจุฑารัตน์ พละพงษ์
ครูชำนาญการ
นางวิลาวรรณ ชมภูวงศ์
ครูชำนาญการ
นางสาวรัตติกาล ฟองศิริ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสุดตา ดวงหม่อง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางแววตา พรทิพย์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาววราภรณ์ บุญยิ้ม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสุดาพร พิมพ์วงศ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางจินตนา ฉัตรสุวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวทัศวรรณ ประสานพิมพ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวชฎาภรณ์ บุญเต็ม
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวอรพินท์ กันยามา
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวรจนา แสนทวีสุข
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวจริยา ดาลาด
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวฐิติรัตน์ ถนอมทรัพย์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวธิดารัตน์ ฟองศิริ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี