messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายเมฆ กันยามา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี
โทรศัพท์ : 0853595966
นายเมฆ กันยามา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางจันทร์ฉาย ศรีนวล
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุดาวรรณ วันหนา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายเบียบ เพชรมะดัน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายประพิศ วันหนา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางจันทราภา ทาทอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี