messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
account_box สำนักปลัด
นางจันทร์ฉาย ศรีนวล
หัวหน้าสำนักปลัด
นายอุบล จันทร์ชนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาวสุกัญญา ดุจดา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวทิพวรรณ แสงทวีสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายวีรชัย แสงเนตร
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวณัฐธิดา บัวหอม
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสาวอธิจิต โคตรผาบ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวพุทธผล ดวงหม่อง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายชนาธิป ชุมนวน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอมรรัตน์ พุ่มจันทร์
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
นางสาวอาทิตยา วาภพ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทา สาธารณภัย (ปง/ชง)
นางสาวจิราภา กาเผือก
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวเพ็ญประภา กอจันทร์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายวิสันติ จับเครือ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
นางสาวนันทนา บุญปก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวชิรา ทองสุก
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายเกียรติยศ คำขาว
ช่างไม้ (ทักษะ)
นายศักดิ์ชาย พุ่มจันทร์
พนักงานวิทยุ (ทักษะ)
นายสัญญา บุญผล
พนักงานตกแต่งสวน (ทักษะ)
นางสาวอักษรศิลป์ วรพิมรัตน์
พนักงานงานตกแต่งสวน (ทักษะ)
นางสาวบุญทอง กอจันทร์
คนงานทั่วไป
นางสาวกรรณิการ์ วงศ์กลาง
คนงานทั่วไป
นายทนุ บัวใหญ่
พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)
นายสงัด พุ่มจันทร์
พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)
นายวิฑูรย์ สายสี
พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)
นายณัฐดนัย วาภพ
พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)
นายประสิทธิ์ แสนสินธุ์
พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)
นายสมัย แก่นจันทร์
พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)
นางสาวธัญญเรศ พุ่มจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายปรัญญา ศรีจันทร์อ่อน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี