messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ส่งมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ พ.ศ. 2567
รายละเอียด : นายแสนทวี ดาลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ส.อบต. , ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ออกพื้นที่ เพื่อส่งมอบบ้าน ราย นางสมใจ แก่นจันทร์ หมู่ 8 บ้านดอนงัว และ ราย นางสาวสุดารัตน์ สายวรรณ หมู่ 10 บ้านหนองกอก ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ พ.ศ. 2567 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี