ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว และโต๊ะสำนักงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง