ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง