ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)