ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๐๙-๕๙-๐๐๐๗ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๕๐๙-๖๔-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง