ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง