Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี นำโดยนายผดุง คำมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2564 โดยยึดหลักการ โปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ การสร้างระบบราชการที่ใสสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี จึงขอประกาศตัวเป็นหน่วยงานใสสะอาด ตามเจตนารมณ์ การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2564
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี จะดำเนินการตรวจสอบการมอบอำนาจการับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่อให้บุคคลอื่นดำเนินการรับเงินโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับมอบอำนาจประจำปีงบประมาณ 2564 (เริ่มรับเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) พร้อมทั้งประชุมสามัญกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองบัวฮี ประจำปีงบ 2564 ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 21 กันยายน 2563 โดยมีการออกบริการดังนี้ 1.รับสมัครสมาชิกใหม่ 2.เก็บเงินออมรายปี 3.มอบทุนการศึกษา 4.มอบสวัสดิการแก่ 5.มอบเงินสมาชิกที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นสมาชิกครบ 10 ปี เพื่อเป็นทุนการศึกษา 6.มอบเงินสมาชิกออมครบทุก 10 ปี และไม่ได้รับเงินสวัสดิการใดๆ ตามกำหนดการดังนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี นำโดยนายผดุง คำมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมพนักงาน/เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2563 โดยยึดหลักการ โปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ การสร้างระบบราชการที่ใสสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี จึงขอประกาศตัวเป็นหน่วยงานใสสะอาด ตามเจตนารมณ์ การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2563
เริ่มต้นก่อนหน้า12345ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 5

Poll

ประชาชนชาวตำบลหนองบัวฮี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ