Hot News :

ข่าวกิจกรรม

ขออนุญาตแจ้งอีกครั้งจากงานวางแผนสถิติและวิชาการที่ได้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดสถานที่ประชุมประชาคมแผนเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมตามกำหนดการนี้ครับ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีนโยบายการให้บริการประชาชนในเชิงรุก เป็นการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ จึงขอประชาสัมพันธ์เวลาให้บริการประชาชนดังนี้ 1. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ให้บริการในช่วงก่อนเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 07:00 น. - 08:30 น. ช่วงพักเที่ยง (พักกลางวัน) ตั้งแต่เวลา 12:00 น. - 13:00 น. และหลังเวลาราชการ ตั้งแต่เลา 16.30 น. - 17.00 น. 2. วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ให้บริการประชาชนตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 3. วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. 16.30 น. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายแสนทวี ดาลาด นายก อบต.หนองบัวฮี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางบุญญาดา พุฒพิมพ์ ปลัดอบต. นายประพิศ วันหนา ผู้อำนวยการกองการศึกษาได้จัดโครงการประชุมบูรนาการร่วมกับผู้ปกครองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮีจึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่เกิดตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2506- 1 กันยายน 2507 และผู้สุงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ในหมู่บ้านท่านทราบ เพื่อยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ในวัน และเวลาราชการ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายแสนทวี ดาลาด นายก อบต.หนองบัวฮี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางบุญญาดา พุฒพิมพ์ ปลัดอบต. นายประพิศ วันหนา ผู้อำนวยการกองการศึกษาได้จัดโครงการประชุมบูรนาการร่วมกับผู้ปกครองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายแสนทวี ดาลาด นายก อบต.หนองบัวฮี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางบุญญาดา พุฒพิมพ์ ปลัดอบต. นายประพิศ วันหนา ผู้อำนวยการกองการศึกษาได้จัดโครงการประชุมบูรนาการร่วมกับผู้ปกครองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ได้จัดกิจกรรมตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อน การลดปริมาณและการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือนและสถานศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกของชุมชน โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 5 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวฮี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยานาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกอก และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนงัว ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรม ระหว่าง อบต.หนองบัวฮี กับ อบจ.อุบลราชธานี ร่วมปรับปรุงและซ่อมแซมถนนภายในเขต ตำบลหนองบัวฮี
กิจกรรม ตัดหญ้าข้างทางภายในเขต ตำบลหนองบัวฮี
กิจกรรม เก็บขยะข้างทางภายในเขต ตำบลหนองบัวฮี
กิจกรรม ซ่อมแซมถนนภายในเขต ตำบลหนองบัวฮี
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชน(คัดแยกขยะต้นทาง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในตำบลหนองบัวฮี มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยระดับครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง เพื่อให้ผู้นำ ชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อสม. อถล. ครู และ นักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการกำจัดขยะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยกขยะ การนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการกำจัดขยะประเภทต่างๆอย่างถูกวิธี และสามารถนำไปบอกต่อหรือนำกลับไปปฏิบัติที่บ้านได้ โดยเฉพาะการทิ้งขยะอันตราย และการจัดการขยะเปียก เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการขยะได้ด้วยตนเอง เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อต่างๆที่เกิดจากขยะโดยมีสัตว์หรือแมลงเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน เช่นหนู แมลงต่างๆ และเรียนรู้การทำน้ำหมัก EM
วันที่ 22 ก.ค. 65 อบต.หนองบัวฮี โดยงานสาธารณสุข จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนชาวตำบลหนองบัวฮี ได้ตระหนักถึงโรคติดต่อต่างๆ รวมถึงวิธีการป้องกันโรคติดต่อ เพื่อลดความสูญเสียทั้งร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน โดยมีนายแสนทวี ดาลาด นายก อบต.หนองบัวฮี คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี อสม.เขตพื้นที่ รพสต.หนองบัวฮี พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต. หนองบัวฮี ทุกท่านร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้ในครั้งนี้
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายแสนทวี ดาลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ได้จัดกิจกรรม 5ส Bic Cleaning Day ระยะที่ 2 อบต.หนองบัวฮี โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบและนำแนวคิดของ 5 ส ซึ่งประกอบไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย ลงสู่บริบทของ อบต.และชุมชน ส่งเสริมให้ อบต.เป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ให้สะอาด พร้อมให้บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่ง อสม ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวฮี ออกดำเนินการพ่นหมอกควันตาม หมู่บ้าน,วัด และโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวฮี ทั้ง 16 หมู่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในระยะเริ่มต้น ใน “โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565”
เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ