ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชน (คัดแยกขยะต้นทาง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันอังคาร, 09 สิงหาคม 2565 13:28
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชน(คัดแยกขยะต้นทาง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในตำบลหนองบัวฮี มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยระดับครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง เพื่อให้ผู้นำ ชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อสม. อถล. ครู และ นักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการกำจัดขยะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยกขยะ การนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการกำจัดขยะประเภทต่างๆอย่างถูกวิธี และสามารถนำไปบอกต่อหรือนำกลับไปปฏิบัติที่บ้านได้ โดยเฉพาะการทิ้งขยะอันตราย และการจัดการขยะเปียก เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการขยะได้ด้วยตนเอง เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อต่างๆที่เกิดจากขยะโดยมีสัตว์หรือแมลงเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน เช่นหนู แมลงต่างๆ และเรียนรู้การทำน้ำหมัก EM

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ