Hot News :
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายประพิศ วันหนา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

 


พนักงานส่วนตำบล

นางสุภาภรณ์ แจ้วโพธิ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 


ข้าราชการครู

นางกมล ฉัตรสุวรรณ

ครูชำนาญการ

นางอ้อยใจ โทบุตร

ครูชำนาญการ

นางอุไร บุญปัญญา

ครูชำนาญการ

นางณัฐนันท์ จับเครือ

ครูชำนาญการ

นางมณี บุญหล่อ

ครูชำนาญการ

นางสาวรุ่งนภา บุปผาเผ่า

ครูชำนาญการ

นางสาวอุราวรรณ แวดระเว

ครูชำนาญการ

นางจุฑารัตน์ พละพงษ์

ครูชำนาญการ

นางวิลาวรรณ ชมภูวงศ์

ครูชำนาญการ

 


พนักงานจ้างภารกิจ/จ้างเหมาบริการ

นางสาวรัตติกาล ฟองศิริ

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสุดตา ดวงหม่อง

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางแววตา พรทิพย์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาววราภรณ์ บุญยิ้ม

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสุดาพร พิมพ์วงศ์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางจินตนา ฉัตรสุวรรณ

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวทัศวรรณ ประสานพิมพ์

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาวชฎาภรณ์ บุญเต็ม

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาวอรพินท์ กันยามา

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาวรจนา แสนทวีสุข

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาวจริยา ดาลาด

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาวฐิติรัตน์ ถนอมทรัพย์

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาวธิดารัตน์ ฟองศิริ

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นายวินิจ บัวใหญ่

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ