ชื่อเรื่อง : ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียน ทั้ง ๙ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ๗๙๗ คน/วัน จำนวน ๑๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง