messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองคลัง
นางสุดาวรรณ วันหนา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุภาพร ทองพุ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางชมพูนุช บรรเทา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง/ชง)
นางสาวสาวิตรี วงศ์พุฒ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวอภิญญา ทรัพย์พร้อม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววิไลพรรณ เงินเรียง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายพฤศจิกา ดากลืน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววรัญญา ดุจดา
คนงานทั่วไป
นายนวพล บุญเฉลียว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวอัญชลี จันทร์ส่อง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ศิริภัทร บัวใหญ่
พนักงานจ้างเหมาบริการ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี